Đã tham dự khóa đào tạo Quy chuẩn An toàn cuộc sống của Hiệp hội PCCC Quốc gia Hoa Kỳ do Cục Cảnh Sát PCCC và CNCH phối hợp với tập đoàn UL tổ chức ngày 08 - 09 tháng 08 năm 2016 tại Hà Nội.